REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW
SZKOŁY TENISA „TIE BREAK” PRZY UL. KONCERTOWEJ 8A
(„Szkoła”, „Klub”)
 1. Zarządcą obiektu jest Magdalena Rejniak Romer prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PPHU „Tiebreak” („Szkoła Tenisa „Tie Break”).
 2. Obiekt czynny jest codziennie w godzinach 7:00 – 23:00.
 3. Na obiekcie obowiązuje cennik świadczenia usług („Cennik”) wywieszony na tablicy informacyjnej oraz na dostępny stronie internetowej Klubu www.tiebreak.pl.
 4. Wszelkie opłaty za korzystanie z obiektu (w tym przede wszystkim najem kortu) oraz opłaty za zajęcia tenisowe lub treningi z udziałem trenera a także wszelkie pozostałe usługi opisane w Cenniku, Klient Klubu lub osoba korzystająca z obiektu zobowiązany jest uiszczać zgodnie z postanowieniami zawartej umowy lub wyłącznie bezpośrednio w biurze Klubu, uprawnionego pracownika lub on-line.
 5. Jedna godzina wynajęcia kortu oznacza 55 minut gry i 5 minut na przygotowanie kortu dla następnych graczy. W przypadkach nadzwyczajnych takich jak pandemia wirusa COVID-19 dopuszcza się możliwość zmiany przez Klub zasad i warunków korzystania z kortu.
 6. Odwołanie rezerwacji może nastąpić nie później niż na 24 godziny przed wyznaczonym czasem gry. W przypadku nie odwołania rezerwacji w wyżej wymienionym terminie, Klient zobowiązany jest uiścić należną opłatę za najem kortu w całości jak również opłatę za godzinę gry z trenerem w przypadku gdy rezerwacja ją obejmowała.
 7. Na kortach obowiązuje odpowiednie obuwie tenisowe i strój do gry.
 8. Wszyscy korzystający z obiektu i sprzętu zobowiązani są do użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem oraz do stosowania się do poleceń i wskazówek obsługi obiektu lub trenera.
 9. Z kortów można korzystać po uprzednim uzgodnieniu terminu z biurem Klubu lub obsługą.
 10. Korzystający z kortu musi zachowywać się w sposób umożliwiający grę osobom na sąsiednich kortach, zgodnie z etykieta tenisową.
 11. Bez uprzedniej pisemnej zgody Klubu, zajęcia lub treningi tenisowe na terenie obiektu (odpłatnie lub nieopłatnie) prowadzić mogą wyłącznie trenerzy posiadający aktualną licencję Polskiego Związku Tenisowego  oraz ważną umowę z Klubem na świadczenie usług polegających na udzielaniu lekcji gry w tenisa lub prowadzenie zajęć lub treningów. Lista trenerów Klubu znajduje się na tablicy ogłoszeń.
 12. Na terenie kortów oraz w budynku obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.
 13. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie zdarzenia losowe na terenie obiektu, a także za utratę rzeczy pozostawionych przez korzystających z kortów.
 14. Zakazuje się wprowadzania zwierząt bezpośrednio na teren samych kortów.
 15. Rowerzyści proszeni są o pozostawianie rowerów w wyznaczonych do tego miejscach.
 16. Każda osoba przebywająca na terenie obiektu a zwłaszcza korzystająca z kortu i innych usług świadczonych przez Szkołę przebywa na nim lub korzysta z usług na swoje wyłączne ryzyko i odpowiedzialność. W przypadku osób małoletnich odpowiedzialność taka spoczywa na ich rodzicach lub opiekunach prawnych.
 17. W przypadku dzieci uczestniczących w zorganizowanych przez Klub zajęciach sportowych (indywidualnych lub grupowych) Klub przejmuje odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo tylko na okres trwania takich zajęć. W pozostałym zakresie, niezależnie czy dziecko przebywa na terenie obiektu czy poza nim, zwłaszcza w czasie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym po zajęciach, o których mowa, pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo ponoszą rodzice lub opiekunowie dziecka.
 18. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć z trenerem, właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących odpowiada trener prowadzący zajęcia.
 19. Za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia obiektu odpowiada osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawny opiekun.
 20. Wszelkie skargi, reklamacje i sugestie należy kierować bezpośrednio do biura Klubu.
 21. Korzystanie z kortów tenisowych Szkoły Tenisa „Tie Break”, jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.