POLITYKA PRYWATNOŚCI Magdaleny Rejniak-Romer prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „PPHU MAGDALENA REJNIAK-ROMER”, Ul. Aleja K.E.N. 21/86, 02-797 Warszawa
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Rejniak-Romer prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „PPHU TIEBREAK MAGDALENA REJNIAK-ROMER”, Ul. Aleja K.E.N. 21/86, 02-797 Warszawa, („Administrator”). Dane kontaktowe Administratora: adres e-mail: biuro@tiebreak.pl, pisemnie na adres wskazany powyżej, telefonicznie: 608 313 072.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych („IODO”). Dane kontaktowe IODO: adres email: INSP.ODO@GMAIL.COM. Z IODO można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

ŹRÓDŁO DANYCH

Dane osobowe są przez Panią/Pana podawane przed rozpoczęciem świadczenia usług przez Administratora.

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na potrzeby związane ze świadczeniem usług przez Administratora (rezerwacje kortów, udział w wyjazdach organizowanych przez Administratora, realizowanie płatności za usługi świadczone przez Administratora) przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe (lub Pani/Pana dziecka) obejmujące: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA, OKRES PRZECHOWYWANIA

Podjęcie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem dotyczącej korzystania z usług klubu tenisowego oraz wyjazdy organizowane przez Administratora w związku z czynnościami podjętymi przed zawarciem umowy na Pani/Pana wniosek oraz realizacji postanowień umownych – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w odniesieniu do Pani/Pana, jeśli jest Pani/Pan stroną umowy – przez okres trwania umowy.

Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora – z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przepisami ogólnymi – przez okres do wygaśnięcia roszczeń lub do złożenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu.

Potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz ustawy z dni 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeśli wyraziła/ł Pani/Pan zgodę na komunikację marketingową, Pani/Pana dane mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych w odniesieniu do usług oferowanych przez Administratora, podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora między innymi dostawco usług księgowych, prawnych, usług IT.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do własnych danych osobowych w tym uzyskania ich kopii,
  • sprostowania własnych danych osobowych,
  • żądania usunięcia własnych danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania własnych danych,
  • przenoszenia własnych danych,
  • wycofania wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdyby Administrator przetwarzał Państwa dane osobowe z naruszeniem prawa;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

W celu skorzystania z Pani/Pana praw prosimy o kontakt z nami (adres, numer telefonu, adres e-mail wskazane powyżej).

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do świadczenia usług przez Administratora. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy świadczenia usług przez Administratora. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji