REGULAMIN PŁATNOŚCI DOKONANYCH ONLINE ZA WYNAJEM KORTÓW
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) dotyczy dokonywania płatności online przez klientów („Klienci”) za wynajem kortów prowadzonych przez Magdalenę Rejniak-Romer prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: „PPHU Tie Break Magdalena Rejniak-Romer”, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej nr 21, lok 86, 02-797 Warszawa, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. NIP: 9511848612, REGON: 016036505 („Klub”).

2. Klient rezerwując kort i dokonując płatności online akceptuje Regulamin. Przed dokonaniem płatności zapoznaj się z treścią Regulaminu.

3. Klienta wiąże wersja Regulaminu dostępna na stronie https://www.tiebreak.pl/ w momencie dokonywania płatności on-line.

4. Klient może zrezygnować z opłaconej rezerwacji kortów najpóźniej na 24 godziny przed jej odbyciem.

ZASADY PŁATNOŚCI ONLINE

1. Dokonanie płatności online jest związane z wynajęciem kortów. Wysokość płatności jest określona w cenniku dostępnym na stronie https://www.tiebreak.pl/

2. Operatorem płatności online pośredniczącym w dokonaniu płatności pomiędzy Klientem a Klubem jest PAYPRO S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-327 Poznań, przy ulicy Pastelowej 8, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, posiadająca numer NIP 7792369-87.

3. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z płatnościami online.

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje w sprawie dokonanej płatności online winny być wniesione do Klubu w formie oświadczenia złożonego w Klubie w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej pod rygorem nieważności (na adres siedziby Klubu lub na adres e-mail: biuro@tiebreak.pl lub do PAYPRO S.A.).

2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji przez Klub.

METODY PŁATNOŚCI ONLINE

Przelewy 24 – Podczas procesu wynajmu kortów Klient zostanie przekierowany na stronę swojego banku, aby sfinalizować proces płatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 marca 2023 roku.

2. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony na stronie https://www.tiebreak.pl/ oraz będzie udostępniony w siedzibie Organizatora.